Stacks Image 3

"Vi är nästan alltid i det förgångna eller uppslukade av framtiden.
När vi är uppmärksamma, djupt förankrade i nuet,

fördjupas vår förståelse av vad som pågår,
och vi fylls av fördragsamhet, glädje, ro och kärlek."

Thich Nhat Hanh


Insiktsyoga - Yoga, medveten närvaro och en hälsosam livsstil

Personligheten
Varje människa är unik. Var och en har sin speciella talang och sitt speciella sätt att uttrycka den. När vi kan göra det, helt fritt i vår vardag, vare sig vi är anställda eller företagare, föräldrar eller barn, så lever vi fullt ut.

Då uppstår en känsla av ”flow” och vi känner oss fylld av kreativitet, inspiration och lätthet. Oftast är det med en känsla av glädje och kärlek till livet. Vi lever vårt Dharma, vårt ändamål eller purpose som man säger på engelska.

Alla har vi en unik kropp med en unik DNA-uppsättning och begåvningsladdningar. Dessutom har vi alla vårt unika förråd av erfarenheter, kunskaper och idéer. Det finns ingen annan som är precis som du. Det här är den påtagliga yttre delen av oss.

Detta är vår personlighet. Det är det här som är vårt JAG, känns det som.

Livsenergin
Men det finns något mer. Något som gör att vi lever. Själva livet som lever genom vår personlighet. Det är något som vi alla kan uppleva. Vi kan känna att vi lever och existerar men den delen av oss kan vi inte förstå med intellektet.

Den delen kan vi inte forska vetenskapligt på. Därför förbiser vi detta som egentligen är det primära, själva grundförutsättningen för den yttre påtagliga delen av oss själva. Vi har inte ens ett namn på det som gör att vi vet att vi existerar.

Det är en energi som driver oss genom livet. Själva livets kreativa energi som lever genom oss, genom vår personlighet.

Livet tar form och uttrycker sig genom våra unika förutsättningar.

Livsenergin i oss har ingen början. Den fanns där både i ägget och spermien och den fanns där i generation före generation ända tillbaks till the Big Bang.

Levande materia
Universums skapande energi finns i allt, ända ner i de minsta elementarpartiklarna i atomerna. Allt är i grunden energi, som vibrerar i olika intelligenta mönster som upplevs som partiklar, atomer, molekyler, celler, organismer och hela den komplexa värld av växter och djur, planeter och galaxer som vi lever i.

Allt har sin grund i ett energifält av oändliga möjligheter. Det som vi tidigare i historien trott vara universums tomhet eller etern.

Detta energifält, The Akashic Field, av inneboende intelligent skaparkraft tar form av en ständigt ökande grad av komplexitet där människans evolutionära utveckling är en del av processen.

Lev din passion
Då vi är helt öppna och lever totalt närvarande i livets flöde, lever vi i samklang och harmoni med livets process. När vi kan släppa på kontrollen och leva i tillit till vår intuitiva visdom har vi vår referens i fältet av oändliga möjligheter. Då kan vi leva ut våra unika förutsättningar och leva vårt liv i glädje och kärlek som är vår egentliga grundenergi. Vi lever vår passion.

Ditt yttre och ditt inre
Det yttre livet, personligheternas spel i världen är en ständigt föränderlig process där det går upp och ner, precis som havets vågor. Men vårt inre, livets kreativa energi, det universella medvetandet är helt opåverkat och oföränderligt.

Detta är den ständigt pågående växelverkan mellan universums formlösa värld, fältet av oändliga möjligheter och formens värld som är allt vi kan uppfatta eller sätta ord på. Det är polariteten mellan stillhet och rörelse.

Du kan uppleva polariteten som din inre stillhet och din yttre personlighet. Det är två sidor av samma mynt. Vi behöver få balans mellan båda sidorna av oss för att bli fullständigt hel.

Det är Yoga.

Insikt bortom intellektet
All yoga har som yttersta mål att komma till insikt, på ett djupare plan, att vi är så mycket större än vår personlighet, vår kropp och vårt sinne. Vi är det liv som lever genom oss och tar sig form av vår kropp och vårt sinne.
 
Vår kropp och vår personlighet är processer som har en början och ett slut.
 
Kroppen skapar inte livsenergin
Processerna som formar vår kropp och vår personlighet, startade i samband med befruktningen och slutar när vi dör, men livet i ägget och spermien fanns där redan innan.

Livsenergin som levde genom dina föräldrar fanns där långt innan de ens hade träffat varandra. Samma livsenergi som också fanns i deras föräldrar, osv.

 
Livsenergin har ingen början och inget slut. "Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas till olika former" sa Newton redan på 1600-talet.
 
Men vi kan uppleva energin som gör vår kropp levande genom att vi känner att vi existerar. Det finns ett medvetande inom oss som gör att vi vet att vi existerar.

Vi är medvetna om att vi har en kropp och vi har en personlighet. Liv är medveten energi.

 
Felprogrammering
Redan tidigt efter födseln identifierar detta medvetande sig med kroppen och känslan uppstår; "Jag är min kropp". Den känslan förstärks sedan av vårt tänkande och reflekterande sinne.
 
Hela livet bygger vi vidare på tanken och känslan "Jag är min personlighet". Ego-självet blir vårt livsbygge och vi blir rädda för döden som kommer att beröva oss det vi tror att vi är.
 
Omprogrammering
För att kunna släppa vår starka identifikation med vår kropp och personlighet behöver vi yogan, en systematisk träning i att "Be master of your Mind".

Det är att komma till insikt om vårt sanna "jag", jag-känslan bakom "ego-jaget".

 
Men det här går inte att förstå med tankarna. Det räcker inte att läsa den här sidan. Ingen kan tala om för dig hur det är. Du måste komma till insikt själv, inte genom att förstå utan genom att uppleva.
 
Det påminner om att komma till insikt om att du är förälskad. Det är inget du förstår - du vet.
 
San Kalpa
I meditation kan du 'skriva om' dina undermedvetna program med en yogisk teknik - San Kalpa. Björn har beskrivit en sådan meditation i detalj i bloggen Tankar vid Brasan. Om du vill fördjupa dig kan du börja här:
Rent praktiskt - hur gör jag?
1. Träna i att vara i upplevelsen av nuet. Korta stunder, många gånger - till slut blir det automatiskt.
 
2. Träna din kropp att kunna slappna av, att komma ner i andningen och släppa tankarna, inte engagera dig i tolkningar och värderingar.
 
3. Kom i balans mellan huvudet och kroppen, välj aktiviteter som engagerar kroppen mer och som vilar intellektet. Björn väljer att bygga och paddla havskajak. Brahma söker närheten till allt som växer och lever, människor, växter och djur samt kreativt skapande i akvarellmålning.
 
4. Kom i balans mellan högra och vänstra hjärnhalvorna, välj aktiviteter som engagerar det estetiska mer och välj bort lite av logik och analys.
 
5. Välj en livsstil som gynnar ditt immunförsvar, välj mindre stress. Se till att få vila och återhämtning efter varje stressituation.
 
6. Minska antalet osunda vanor - mer lek, glädje kärlek, sprattel och skratt.
 
7. Välj Glädje!
Naturvetenskaplig andlighet
Higgs-partikelns upptäckt lägger fast att universums ”tomhet”, kvantvakuumet är ett fält av omanifesterad intelligent energi - ett
Fält av oändliga möjligheter
 
Liknelsen  med Vågorna och Havet får därmed en reell innebörd. Vi och allt annat vi kan uppfatta, är som de enskilda vågorna och alla vågorna är ett med havet. Allt är i ständig förändring. Havet är som en metafor för Fältet av oändliga möjligheter, som vi kallar universums ”tomhet”.
 
Den konkreta verkligheten (Vågorna)– Fältet av oändliga möjligheter(Havet) är två sidor av samma mynt. Vågorna tar ständigt nya former – Havets djup är oförändrat.
Vårt inre, vårt centrum är förbindelsen med det oändliga, det omanifesterade, den kosmiska visdomen. Mer info …

Meditation är att föra samman den inre världen och världen utanför oss. Det djupa inre jaget och dess medfödda andliga intelligens förs samman med det yttre egot och dess världsliga bekymmer, strategier och aktiviteter.
 
När den här förbindelsen stängs av blir vi fragmenterade och andligen sjuka. Vår nuvarande kultur stimulerar fragmentering och övervärdering av egosjälvet. Vårt omåttligt förstorade ego har blivit avskuret från vårt centrum.
 
Andlig hälsa är ett tillstånd av centrerad helhet.

Insiktsyoga handlar om yoga, mindfulness, medveten närvaro och en hälsosam livsstil.

 

Välkommen in i processen
 
önskar
ohmtecken